Новини

Специализирано обучение за жени с научна кариера
Конкурс за участие в Лятно училище 2007
Стипендии за докторантски и постдокторски специализации
Обява за езикови курсове на ЦО
TOEFL

Michigan Exams

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2006/2007 г.
SOL language course in Devon
 

Центърът за обучение е създаден през януари 1997 като специализирано звено на БАН, за да:
● организира обучението чрез научните звена на БАН по образователната и научна степен “доктор”
● осъществява връзката между научните звена и МОН за прием на докторанти и координира провеждането на приемните и други изпити
● води регистър на зачислените в научните звена докторанти
● провежда обучение по чужди езици
● провежда обучение по информационни технологии
● организира провеждане на школи и други форми на целево обучение с национално и международно участие
● координира организирането на самостоятелни и съвместни с висшите училища дейности на БАН по подготовка и квалификация на специалисти, магистри и докторанти
● изготвя и разпространява информационни материали за възможностите за обучение на специалисти в БАН
● установява и координира международното сътрудничество по предмета на своята дейност
● участва в обсъждането на проблеми на висшето образование
● организира институционалната акредитация на БАН за обучение в образователната и научна степен “доктор”, както и за други образователни дейности

Академията е редовно акредитирана и има право да обучава докторанти с решение от 10 юни 1999 г. на Акредитационния съвет на Национална агенция по оценяване и акредитация (писмо 307/22.06.1999 г. на председателя на НАОА).


This web site is designed by Maria Efremova